OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SUSTAVA GPS-CLOUD.COM

UVODNE ODREDBE

 

1.članak

 

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o. Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, OIB: 02706843298, kao ovlaštenog pružatelja usluge korištenja računalnog sustava Gpscloud.com (u daljnjem tekstu i ALFALOGISTIKA, isporučitelj sustava Gpscloud.com ili isporučitelj) i naručitelja usluge korištenja računalnog sustava Gpscloud.com (u daljnjem tekstu: naručitelj).

 

Osim ovih Općih uvjeta, na prava i obveze isporučitelja i naručitelja primjenjuju se odredbe međusobno zaključenog ugovora o najmu te važeći cjenici usluga koji sadrže popis važećih cijena usluga.

 

Prilikom sklapanja ugovora o najmu, ALFALOGISTIKA će naručitelja upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja i Cjenikom usluga, što naručitelj potvrđuje potpisivanjem ugovora o najmu.

 

Potpisom ugovora o najmu naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta.

 

U slučaju proturječnosti između odredbi ugovora o najmu i ovih Općih uvjeta, vrijede odredbe ugovora o najmu.

 

Na odnose isporučitelja i naručitelja koji nisu uređeni ugovorom o najmu niti ovim Općim uvjetima, primjenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Hrvatske.

 

DEFINICIJE POJMOVA

 

2. članak

 

Brzina procesora
je mjera brzine rada procesora. Za mjernu jedinicu uzima se frekvencija radnog takta (MHz (megaherci) i GHz (gigaherci)). Brzina procesora je jedan od glavnih parametara koji definira brzinu izvođenja računalnih programa.

 

Centralna baza podataka
je računalni centar kojem pristupa naručitelj korištenjem web aplikacije Gpscloud.com i omogućuje naručitelju grafički pregled položaja objekta na digitalnim mapama, pregled rada vozila, slanje i primanje izvješćaa, analiziranje prethodnih ruta, izradu različitih izvješća itd.

 

Demo korisnički račun
to su korisnički podaci s kojima je moguće pristupiti računalnom sustavu Gpscloud.com te raditi u sustavu na stvarnim primjerima. Demo korisnički račun ima određeno vrijeme trajanja, nakon kojeg se demo korisnički podaci mijenjaju.

 

Demontaža
je izgradnja opreme iz objekta.

 

Dodatna oprema
je sva oprema koja nije dio osnovne opreme.

 

Download
je primanje datoteke s udaljenog računala na osobno računalo. Taj postupak se primjenjuje npr. kada se s interneta preuzimaju datoteke na lokalno/osobno računalo. Suprotna radnja se naziva upload.

 

Fleet Menagement
je širi pojam od pojma GPS praćenje koji podrazumijeva sam sustav GPS praćenja te njegovu primjenu kroz dodatna softverska rješenja unutar različitih poslovnih procesa i industrija (prodaja, nabava, skladištenje, optimizacija ruta, knjigovodstvo i dr.).

 

GPS (Global positioning system)
je sustav za određivanje geolokacije pomoću satelitskog signala.

 

GPS praćenje
podrazumijeva uvid u lokaciju objekta, brzinu objekata i aktivnosti objekta u vremenu i prostoru. Uvid se ostvaruje na kartografskom i tabličnom prikazu preko web sučelja aplikacije Gpscloud.com.

 

GPS/GSM terminal
je jedinica koja se sastoji od GPS/GPRS modula, sim kartice i antene za prijam satelitskog i prijenos radiosignala. GPS/GSM terminal je sastavni dio sustava Gpscloud.com. Instaliran u objektu, u svakom trenutku prati položaj i stanje priključenih uređaja u objektu.

 

Gpscloud.com
je računalna aplikacija do koje se pristupa preko internetskog preglednika, a omogućuje pregled podataka iz GPS/GSM terminala, pohranu podataka, prikaz podataka (analitički i grafički), komunikaciju s objektom i izvještavanje.

 

Hardver
je fizički, opipljivi dio računalno-elektroničkih uređaja. Hardver se mnogo rjeđe mijenja nego softver. Zbog toga su i takvi nazivi, jer na engleskom soft znači mekano dok hard znači tvrdo. Mogućnosti računalno-elektroničkih uređaja u najvišoj mjeri zavise od hardvera i njegove kvalitete.

 

Hardver za praćenje
su strojne komponente koje omogućuju prikupljanje i prijenos podataka s objekta u sustav Gpscloud.com.

 

IMEI broj
je skraćenica od engleske složenice International Mobile Equipment Identity i predstavlja jedinstveni broj (15 znamenski broj ili 16 znamenski broj IMEISV) koji je dodijeljen svakom GPS/GSM terminalu (GSM, WCMDA, iDEN). IMEI broj upotrebljava se kao identifikacijski broj u GSM mrežama, kojima operater dopušta ili ne dopušta pristup mobilnoj mreži. Ako koncesionar zabrani pristup mreži pojedinom IMEI broju, tada se taj objekt iako ima valjanu SIM karticu ne može upotrebljavati.

 

Integracija
je povezivanje računalnog sustava Gpscloud.com s drugim računalnim sustavima koji nisu dio računalnog sustava Gpscloud.com, a sa svrhom razmjene podatka koje odredi isporučitelj da su moguće u trenutku nakon upita od strane naručitelja.

 

Internetski preglednik
(Web preglednik, web browser, internetski browser) je program koji korisniku omogućuje pregled web stranica i multimedijalnih sadržaja vezanih uz njih.

 

Interval plaćanja
je vremenski razmak između dva plaćanja, misli se na učestalost uplata. Interval plaćanja može biti: mjesečni, polugodišnji ili godišnji.

 

Intervencija
je popravak ili zamjena ugrađene opreme na objektu od strane ovlaštene osobe koju je ovlastio isporučitelj.

 

Isključenje iz sustava
je radnja kojom se naručitelju onemogućuje daljnji pristup u računalni sustav Gpscloud.com pomoću suspendiranja korisničkih podataka s kojima se naručitelj prijavljuje u sustav. Isključivanje iz sustava također podrazumijeva radnju kojom se isključuje podatkovni promet na svim GPS/GSM terminalima koji su spojeni u računalni sustav Gpscloud.com.

 

Isporučitelj
je ovlašteni davatelj svih usluga koje omogućuje računalni sustav Gpscloud.com. Ovlašteni davatelj usluga koje omogućuje računalni sustav Gpscloud.com je tvrtka ALFA LOGISTIKA d.o.o. (u daljnjem tekstu: ALFALOGISTIKA)

 

Izvještavanje
to je organiziranje prikupljenih informacija od objekata iz centralne baze podataka u smislenom prikazu podataka i u smislenom (čovjeku čitljivom) formatu.

 

Jamstveni rok
je vrijeme u kojem naručitelj ostvaruje pravo na servisiranje, popravak ili zamjenu opreme ako je došlo do kvara na elektroničkim sklopovima na opremi. Jamstveni rok je naveden na obrascu Ugovora, koji se potpisuje od obiju ugovornih strana.

 

Jamstvo na opremu
je pravo naručitelja da ostvari popravak ili zamjenu opreme unutar jamstvenog roka, ako je došlo do greške u materijalu, izradi ili dizajnu.

 

Komunikacija
je mogućnost slanja glasovnih poruka, tekstualnih poruka, razmjene slika, slanje geolokacija i slanje ruta između objekta koji je povezan s računalnim sustavom Gpscloud.com.

 

Komunikacijski terminal
je jedinica koja omogućuje uspostavljanje komunikacije od svakog pojedinačnog objekta naručitelja do centralne baze podataka.

 

Koncesionar
je pravna osoba koja pruža usluge unutar pojedine telekomunikacijske mreže te izvodi pravnu i stvarnu kontrolu cjelokupnih funkcija koje su potrebne za osiguravanje funkcija mobilne mreže.

 

Korisnički paket
je skup uporabnih funkcionalnosti računalnog sustava Gpscloud.com koje su dostupne korisniku sustava tj. naručitelju. Funkcionalnosti svakog pojedinog korisničkog paketa dostupne su na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com/obrasci-i-dokumentacija/

 

Korisnički podaci
su alfanumerički podaci kojima se naručitelj prijavljuje u računalni sustav Gpscloud.com.

 

Korisnički priručnik sustava
je priručnik s uputama za korištenje računalnog sustava Gpscloud.com. Korisnički priručnik je sastavni dio web aplikacije Gpscloud.com i nalazi se na mrežnoj adresi www.gps-cloud.com/obrasci-i-dokumentacija/.

 

Korisničko ime
je jedinstveno ime naručitelja na temelju kojeg ga računalni sustav Gpscloud.com prepoznaje kao korisnika.

 

Lozinka
je jedinstveni alfanumerički zapis pomoću kojeg naručitelj potvrđuje svoj identitet kod prijave u računalni sustav Gpscloud.com.

 

Mobilna mreža
je bežična telekomunikacijska mreža koja omogućuje podatkovne veze između korisnika radiotermalne opreme unutar odgovarajuće mobilne mreže, kao i s drugim telekomunikacijskim mrežama.

 

Mobilni operater
je pravna osoba koja pruža usluge unutar pojedine telekomunikacijske mreže te izvodi pravnu i stvarnu kontrolu cjelokupnih funkcija koje su potrebne za osiguravanje funkcija mobilne mreže.

 

Montaža
je ugradnja opreme u objekt ili objekte naručitelja od osobe koju je ovlastio isporučitelj.

 

Najamnina
je dogovorena cijena za korištenje usluga računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Naručitelj
je korisnik računalnog sustava Gpscloud.com koji ima sklopljen ugovor o najmu za korištenje usluge unutar funkcionalnosti korisničkog paketa.

 

Navigacijska oprema
je uži smisao koji definira opremu koja se ugrađuje u objekt, a sastoji se od GPS/GSM terminala, senzora, telemetrijskih adaptera, komunikacijskih terminala i dr. hardverskih komponenti koje uz informacije šalju i prostorne podatke u centralnu bazu podataka računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Navigacijski podaci
su podaci koji su prikupljeni iz opreme na ili u objektima.

 

Objekt
je svaki fizički predmet na koji ili u koji je montirana navigacijska oprema i koji je uključen u računalni sustav Gpscloud.com na osnovi ugovora.

 

Okvir za prijavu
je mjesto gdje naručitelj upisuje svoje korisničke podatke (korisničko ime i lozinku) u okvir za prijavu kada pristupa webu na web adresu računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Oprema
je sva strojna i programska oprema koja se ugrađuje u objekte i uvjet je za uspješan rad usluga računalnog sustava Gpscloud.com. Opremom se smatra softver za praćenje, GPS/GPRS terminal, komunikacijski terminal, navigacijski terminal, interfejsi, senzori, prekidači, kabeli za povezivanje itd..

 

Osobno (lokalno) računalo
je računalo opće namjene koje je po fizičkoj veličini, mogućnostima i cijeni pogodno za osobnu uporabu te kojim upravlja izravno krajnji korisnik bez pomoći računalnog operatera, za razliku od središnjeg računala i poslužitelja koje istodobno može rabiti više krajnjih korisnika, ali zahtijevaju podršku dodatnog stručnog osoblja.

 

Ovlaštene osobe isporučitelja
to su fizičke ili pravne osobe koje je isporučitelj ovlastio da pružaju usluge računalnog sustava Gpscloud.com ili rade zahvate na opremi.

 

Ovlašteni servis
je mjesto ovlašteno od strane isporučitelja na kojem naručitelj može ostvariti usluge servisiranja i montaže opreme (montaža, premontaža, demontaža, intervencije).

 

Podatkovni paket
je pravo na korištenje podatkovnog prometa određenog mobilnog operatera s kojim isporučitelj ima sklopljen ugovor i to na određenom području podatkovnog prometa za ugovoreno vremensko razdoblje najma sustava Gpscloud.com. Podatkovni paket nije moguće unajmiti bez prethodno unajmljenog korisničkog paketa sustava Gpscloud.com.

 

Podatkovni promet
je količina podataka koji se prenese unutar mobilne mreže u određenom vremenskom razdoblju. Podatkovni promet omogućuje razmjenu podataka između GPS/GSM terminala i računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Područje podatkovnog prometa
predstavlja zemljopisni teritorij koji je određen granicama jedne ili više država ili zajednica država (napr. Europska unija), a na kojem je moguće ostvariti podatkovni promet, tj. prijenos podataka unutar mobilne mreže.

 

Ponovno uključivanje u sustav
je radnja kojom se ponovno omogućuje naručitelju pristup u računalni sustav Gpscloud.com nakon što je prethodno bio isključen iz sustava. Uključivanje u sustav je radnja koja podrazumijeva ponovno uključivanje korisničkih podataka naručitelja te podatkovnog prometa na svim GPS/GSM terminalima koji su uključeni u računalni sustav Gpscloud.com.

 

Premontaža
je demontaža opreme s postojećeg objekta i montaža opreme u novi objekt izvedena od osobe koju je ovlastio isporučitelj.

 

Pretplata
je dogovorena cijena za korištenje usluga računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Pristup sustavu
naručitelj za vrijeme trajanja ugovora dobiva korisničko ime i lozinku za pristup računalnom sustavu Gpscloud.com.

 

Probni objekti
su objekti koji su uključeni u računalni sustav Gpscloud.com na osnovi odredba ugovora o probnom korištenju računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Procesor
je glavni dio računala koji vođen zadanim programskim naredbama izvodi osnovne radnje nad podacima. Središnji procesor nadzire odnosno izvršava glavni program i tipično upravlja i svim ostalim dijelovima računala.

 

Proizvođač
je proizvođač opreme koja se montira na ili u objekt.

 

Promjena podatkovnog paketa
to je radnja kojom se obavlja promjena područja podatkovnog prometa na jednom ili više podatkovnih paketa.

 

Prosječna potrošnja svih podatkovnih paketa
to je prosječna potrošnja promatrana na mjesečnoj razini u mjernoj jedinici Mb (megabajt) za sve aktivne podatkovne pakete koje je isporučitelj iznajmio svojim naručiteljima.

 

Računalni sustav Gpscloud.com
je učinkovita računalna usluga na području upravljanja vozilima, koji primjenom suvremene informacijske i telekomunikacijske tehnologije optimizira radne procese na području upravljanja i nadzora voznih parkova te značajno poboljšava učinkovitost poslovanja. Sustav Gpscloud.com sastoji se od korisničkog i upravljačkog djela. Korisnički dio sustava čini računalna web aplikacija Gpscloud.com preko koje se naručitelj spaja u sustav i pristupa navigacijskim podacima koji se odnose na naručiteljeve korisničke podatke. Upravljački sustav je sustav za praćenje objekata, komunikaciju između objekata i sustava te upravljanje objektima GPS praćenja. Sustav se sastoji od programske i strojne opreme.

 

Računalni virus
je računalni program koji može “zaraziti” druge programe tako da u njih unese kopiju samog sebe (koja može biti modificirana). Virus se može proširiti računalnim sustavom ili mrežom koristeći se ovlastima korisnika koji su zaraženi. Svaki program koji je zaražen postaje virus i tako zaraza raste.

 

Radna memorija
je dio računalne memorije koji je dostupan za obavljanje korisnog rada, tj. dio koji je dostupan korisniku a u kojem se mogu kratkoročno spremati i obrađivati podaci i u kojem se mogu smjestiti programi.

 

Radni nalog
je dokument isporučitelja s kojim isporučitelj potvrđuje da je ugradio opremu u objekt i uključio objekt u računalni sustav Gpscloud.com. Radni nalog potpisuje se od strane isporučitelja i elektroničkim putem se dostavlja naručitelju.

 

Razmjena podataka
je prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima, od jedne računalne aplikacije do druge, elektroničkim putem uz minimalnu ljudsku intervenciju.

 

Samougradnja
je ugradnja opreme u objekt naručitelja od strane naručitelja ili treće osobe.

 

Serviser
je ovlaštena osoba od strane isporučitelja koja montira, premontira, demontira i obavlja intervencije na opremi.

 

Servisna mreža
su lokacije servisera ovlaštenih od isporučitelja na teritoriju određene zemlje, a koji obavljaju profesionalnu montažu, profesionalnu premontažu i intervencije na opremi.

 

SIM Subscriber Identity Module (SIM kartica)
je kartica s upisanim korisnikovim kodom koja omogućuje priključivanje na mobilnu mrežu i identificira korisnika mobilne mreže. SIM kartica je vlasništvo isporučitelja dok pretplatnik zakupljuje pravo na pristup mobilnoj mreži za pretplaćeno vremensko razdoblje.

 

Softver
je računalni program napisan tako da je njegov sadržaj moguće lagano promijeniti (moguće i pomoću nekog programa). Stručnije značenje termina softver glasi: to su (samo) računalni programi zapisani (upisani) u neku hardversku komponentu u digitalnom obliku dostupnom mikroprocesoru računala (hard-disk, USB disk, compact-disk, itd.). Prema tome, računalni programi (kod) zapisani na papiru, u knjizi i sl. (hardcopy) ili podaci i općenito tekst, pa i tekst nekog računalnog programa nekom dokumentu zapisanom u elektronskom obliku, nisu softver, nego su oni produkt nekog softvera. Softver su samo programi koje mikroprocesor računala zna i može u run-time modu izvršavati. Glavni zadatak softvera je da upravlja hardverom, izvršava izračunavanja, te da omogući komunikaciju s ostalim softverom, točnije rečeno – programom.

 

Softver trećih strana
je softver koji nije dio računalnog sustava Gpscloud.com, osim ako ga isporučitelj ne proglasi dijelom računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Softver za praćenje
to je računalni kod (zapis) koji omogućuje: prikaz i upravljanje podacima koji su zaprimljeni iz opreme koja se nalazi u objektima.

 

Terenski rad
je obavljanje zahvata na opremi na lokacijama koje su udaljene više od 15 km, računajući od ovlaštenih servisnih lokacija isporučitelja.

 

Trajno isključivanje iz sustava
je radnja koja nastupa u slučaju kada naručitelj grubo prekrši odredbe ovih općih uvjeta te daljnje ispunjenje ugovornog odnosa više nije moguće. Podrazumijeva onemogućavanje pristupa u sustav Gpscloud.com i trajnu deaktivaciju korisničkih podataka i podatkovnog prometa.

 

Treća osoba
je svaka osoba koja nije ovlaštena od isporučitelja i nije naručitelj.

 

Troškovi rukovanja
su troškovi dijagnostike i troškovi identifikacije kvara na opremi.

 

Tvrdi disk
je sekundarna jedinica za pohranu podataka u računalima.

 

Ugovor o najmu
je ugovor između isporučitelja i naručitelja kao krajnjeg korisnika, kojim se sklapa ugovorni odnos za korištenje usluga računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Ugovorne strane
su naručitelj i isporučitelj.

 

Uključivanje u sustav
je radnja koja uključuje dodjelu korisničkih podataka, aktivaciju podatkovnog prometa i omogućuje početak korištenja usluga računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Upload
je pojam koji potječe iz engleskog jezika. Odnosi se na slanje datoteke s jednog računala na drugo. Primjer može biti postavljanje odnosno upload slike s osobnog računala na Facebook.

 

Upravljanje i nadzor vozila
to je funkcionalnost koja omogućuje konstantan nadzor nad pokretnim objektima i upravljanje njima u smislu upravljanja u virtualnom prostoru kroz slanje ruta, pregled ruta, uvid u stanje podsustava na objektima i komunikaciju s objektima.

 

Uptime
je mogućnost nesmetanog korištenja sustava od strane naručitelja na mjesečnoj razini. Izražava se postotkom u kojem isporučitelj jamči neometan rad u sustavu naručitelju. Npr. ako je uptime 98%, tada isporučitelj jamči naručitelju neometan rad u sustavu prema jednadžbi: 30.4 [prosječni broj dana u mjesecu] * 98% [uptime] = 29.81 [dani neometanog korištenja sustava od strane naručitelja] – decimalni iznos broja se uvijek zaokružuje na manju vrijednost

 

Usluge mobilne mreže
su uspostavljanje veza za prijenos podataka i druge tehničke i komercijalne usluge koje omogućuje mobilna mreža i pruža ih mobilni operater.

 

Usluge računalnog sustava Gpscloud.com
su GPS praćenje i Fleet Management, najam korisničkih paketa i najam podatkovnih paketa.

 

Vrijeme trajanja ugovornog odnosa
je vrijeme u mjesecima na koje je sklopljen ugovor između isporučitelja i naručitelja.

 

Vrsta ugovora o najmu
je vrsta ugovora o najmu, postoji “Ugovor o najmu sustava Gpscloud.com” i “Ugovor o najmu sustava Gpscloud.com i opreme”

 

Zahvat
misli se na zahvate na opremi, montaža, premontaža, demontaža ili intervencija. To je svaka radnja koja se izvršava na objektu pretplatnika, a uključuje: montažu, premontažu, demontažu, intervenciju.

 

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

 

3. članak

 

Ugovorni odnos između isporučitelja i naručitelja zasniva se sklapanjem ugovora o najmu na važećem obrascu ALFELOGISTIKE u koji se, između ostaloga, unose sljedeći podaci:

 

– naznaka vrste ugovora o najmu, (tj. radi li se o ugovoru o najmu sustava Gpscloud.com ili o ugovoru o najmu sustava Gpscloud.com i opreme),

 

– podaci o naručitelju, uključujući osobni identifikacijski broj (OIB), adresu za dostavljanje računa za pružene usluge, adresu za dostavljanje obavijesti, adresa e-pošte,

 

– broj unajmljenih korisničkih i podatkovnih paketa, dodatne funkcionalnosti korisničkih i podatkovnih paketa, dodatne usluge, iznajmljuje li se oprema ili je naručitelj kupuje ili je već ima u vlasništvu,

 

– dan stupanja ugovora na snagu od kojeg je naručitelj u obvezi plaćati mjesečnu najamninu za unajmljene korisničke i podatkovne pakete

 

– vrijeme trajanja ugovornog odnosa u mjesecima, odnosno naznaku da se ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme (na neodređeno vrijeme moguće je zaključiti samo ugovor o najmu sustava Gpscloud.com, a ne i ugovor o najmu sustava Gpscloud.com i opreme)

 

– izjava naručitelja kojom potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja i da prihvaća Opće uvjete poslovanja

 

VRSTE UGOVORA O NAJMU-UGOVORNI MODELI

 

4. članak

 

Uslugu Gpscloud.com moguće je ugovoriti kroz dva ugovorna modela ugovora o najmu:

 

– Ugovor o najmu sustava Gpscloud.com,

 

– Ugovor o najmu sustava Gpscloud.com i opreme.

 

5. članak

 

Predmet Ugovora o najmu sustava Gpscloud.com je najam računalnog sustava Gpscloud.com sustava za upravljanje i nadzor vozila. Isporučitelj na osnovi Ugovora o najmu sustava Gpscloud.com iznajmljuje korisničke i podatkovne pakete koji su navedeni u Ugovoru o najmu sustava Gpscloud.com.

 

Oprema nije predmet ovog Ugovora o najmu sustava Gpscloud.com jer se u slučaju zaključenja ovog Ugovora smatra da je naručitelj kupio opremu od isporučitelja ili je od prije ima u svom vlasništvu.

 

6. članak

 

Predmet Ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i opreme je najam opreme i računalnog sustava Gpscloud.com – sustava za upravljanje i nadzor vozila.

 

Isporučitelj na osnovi Ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i opreme iznajmljuje korisničke i podatkovne pakete koji su navedeni u Ugovoru o najmu sustava Gpscloud.com i opreme.

 

Isporučitelj na osnovi Ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i opreme iznajmljuje naručitelju opremu.

 

IZMJENE UGOVORA

 

7. članak

 

Sve izmjene i dopune ugovora ugovorne strane regulirat će novim ugovorom o najmu, osim izmjene podatkovnih paketa te osim ako je glede konkretnih izmjena drukčije dogovoreno između ugovornih strana, te u drugim slučajevima kada je ovim Općim uvjetima predviđeno da ugovorne strane izmjene i dopune ugovora reguliraju aneksom.

 

Izmjenu podatkovnih paketa ugovorne strane regulirat će dokumentom „Zahtjev za izmjenu podatkovnog paketa“, koji služi kao dodatak/aneks ugovoru o najmu.

 

TRAJANJE UGOVORA

 

8. članak

 

Ugovor o najmu sustava Gpscloud.com moguće je zaključiti na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme.

 

Ugovor o najmu sustava Gpscloud.com i opreme zaključuje se uvijek na određeno vrijeme s klauzulom automatskog produljenja ugovora, osim kada je odredbama ovih Općih uvjeta isključena primjena te klauzule.

 

Ugovoreno razdoblje na koje je zaključen ugovor na određeno vrijeme počinje teći od dana koji je u ugovoru naveden kao dan stupanja ugovora na snagu.

 

NARUČITELJ USLUGA

 

9. članak

 

ALFALOGISTIKA sklopit će ugovor o najmu za korištenje usluga računalnog sustava Gpscloud.com sa svakom zainteresiranom platežno sposobnom fizičkom ili pravnom osobom koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 

– da je potpuno poslovno sposobna,

 

– da pruži na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava potrebne za zasnivanje ugovornog odnosa, sukladno ovim Općim uvjetima,

 

– da jamči za plaćanje obveza osobnim dohotkom, odnosno sredstvima na računu preko kojeg posluje,

 

– da nema nepodmirenih dospjelih obveza prema ALFALOGISTICI iz naslova ranije zaključenih ugovora,

 

– da naplatu potraživanja ALFALOGISTIKE nije ranije ostvarivao u postupku prisilne naplate ili drugom sudskom postupku protiv naručitelja

 

– da nisu u tijeku postupci prisilne naplate i sudski postupci protiv naručitelja radi ostvarenja tražbine ALFALOGISTIKE.

 

10. članak

 

ALFALOGISTIKA može odbiti sklapanje ugovora o najmu ako:

 

– naručitelj ne zadovoljava uvjete iz članka 9.,

 

– postoji sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj osobnosti naručitelja, njegovoj platežnoj sposobnosti i ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti,

 

– je protiv naručitelja pokrenut stečajni ili sličan postupak ili ako postane nesposoban za plaćanja ili prezadužen, ili ako prema razumnoj procjeni ALFALOGISTIKE naručitelj ima neke druge poteškoće u pogledu svog poslovanja ili ispunjenja obveza prema vjerovnicima,

 

– utvrdi da je naručitelj postupao u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta ili važećim zakonskim propisima.

 

PODACI O NARUČITELJU I ZAŠTITA PODATAKA

 

11. članak

 

Naručitelj je radi nedvojbene identifikacije te zasnivanja i ispunjavanja međusobnih prava i obveza iz ugovornog odnosa obvezan dati na uvid izvornike svojih identifikacijskih isprava kao i predati preslike istih te na zahtjev ALFELOGISTIKE pružiti i dodatne podatke i dokumente koje bi ALFALOGISTIKA mogla smatrati nužnima za zasnivanje ugovornog odnosa ili promjene istoga. U protivnom, ALFALOGISTIKA ima pravo odbiti sklapanje ugovora, izmjenu postojećeg ugovora s naručiteljem ili davanje pojedine usluge.

 

Naručitelj je materijalno i kazneno odgovoran za točnost svojih podataka koje navede u ugovoru o najmu.

 

Naručitelj je obvezan u pisanom obliku izvijestiti ALFALOGISTIKU o bilo kakvoj promjeni podataka odmah, a najkasnije u roku 30 dana od nastanka promjene. Ako naručitelj pravodobno ne obavijesti ALFALOGISTIKU o promjeni podataka, naručitelj će odgovarati za štetu koja eventualno nastane isporučitelju ili trećim osobama, a ako zbog toga računi, opomene zbog neplaćanja ii druge obavijesti ALFALOGISTIKE ne mogu biti dostavljene naručitelju, smatrat će se da je dostava na osnovi postojećih podataka valjano izvršena.

 

Podaci koji se odnose na ugovorni odnos poslovna su tajna tvrtke ALFALOGISTIKA. ALFALOGISTIKA će podatke u vezi s ugovornim odnosom sakupljati, obrađivati i koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Naručitelj daje privolu da ALFALOGISTIKA može podatke naručitelja, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske:

 

– davati financijskim institucijama, društvima registriranim za djelatnost provjeravanja kreditne sposobnosti te prikupljati i obrađivati podatke za svrhu provjere platežne sposobnosti naručitelja i podatke o kršenju ugovornog odnosa s isporučiteljem, a sve zbog zaštite legitimnog poslovnog interesa ALFALOGISTIKE u vidu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, umanjenja budućeg duga i zaštite interesa naručitelja

 

– bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja predati potrebne podatke radi omogućavanja ustupanja tražbine koje ALFALOGISTIKA ima prema naručitelju te ustupiti tražbine koje ima prema naručitelju trećim osobama uključujući, ali se ne ograničavajući na banke kreditore i agencije za naplatu potraživanja, na način i u skladu s važećim propisima.

 

OPIS USLUGE

 

12. članak

 

Računalni sustav Gpscloud.com je učinkovita usluga na području upravljanja vozilima, koji primjenom suvremene informacijske i telekomunikacijske tehnologije optimizira radne procese na području upravljanja i nadzora voznih parkovate značajno poboljšava učinkovitost poslovanja.

 

Korištenje računalnog sustava Gpscloud.com moguće je ugovoriti kod ovlaštenih pravnih osoba od strane tvrtke ALFALOGISTIKA ili kod ovlaštenih prodajnih predstavnika od strane tvrtke ALFALOGISTIKA.

 

Sustav Gpscloud.com sastoji se od korisničkog i upravljačkog dijela. Korisnički dio sustava čini računalna web aplikacija Gpscloud.com preko koje se naručitelj spaja u centralnu bazu podataka te pristupa navigacijskim podacima koji se odnose na naručiteljeve korisničke podatke.

 

Za spajanje u sustav Gpscloud.com naručitelju se dodjeljuju korisnički podaci (korisničko ime i lozinka). Korisničke podatke korisnik upisuje u okvir za prijavu pri pokretanju korisničke web aplikacije Gpscloud.com unutar internetskog preglednika na osobnom (lokalnom) računalu ili serveru.

 

Moguća je razmjena podataka između sustava Gpscloud.com sa softverima trećih strana. Za razmjenu podataka sa softverima trećih strana potrebno je prethodno pisano odobrenje tvrtke ALFALOGISTIKA.

 

Unutar sustava Gpscloud.com moguće je korištenje softvera trećih strana od strane isporučitelja. Ako se softver trećih strana koristi kao dio računalnog sustava Gpscloud.com, tada za softver trećih strana vrijede sve odredbe ugovora o najmu i ovih općih uvjeta.

 

PODATKOVNI PROMET

 

13. članak

 

Za ispravan rad usluga računalnog sustava Gpscloud.com potreban je pristup mobilnoj mreži koja omogućava prijenos podatkovnog prometa između opreme u objektu i centralne baze podataka sustava Gpscloud.com i obrnuto. Prijenos podatkovnog prometa omogućuje se aktivnom SIM karticom koja je na valjan način povezana s opremom u ili na objektu.

 

Za korištenje usluga mobilne mreže vrijede, osim odredbi ovih Općih uvjeta, i opći uvjeti koncesionara mobilne mreže koji brine o povezanosti objekta s centralnom bazom podataka ako ih ovi Opći uvjeti ne isključuju.

 

14. članak

 

Pri sklapanju ugovora o najmu isporučitelj iznajmljuje naručitelju SIM karticu s kojom se oprema iz objekta naručitelja spaja na mobilnu mrežu koncesionara, te se ostvaruje podatkovni promet između GPS/GSM terminala i centralne baze podataka i obrnuto.

 

15. članak

 

Unajmljeni podatkovni promet razlikuje se po području podatkovnog prometa i količini podatkovnog prometa. Područje podatkovnog prometa i količina podatkovnog prometa diktiraju cijenu podatkovnog paketa.

 

16. članak

 

Podatkovni promet unajmljuje se putem paketa podatkovnog prometa pri čemu jedan (1) unajmljeni podatkovni paket predstavlja mogućnost spajanja jednog (1) objekta naručitelja na mobilnu mrežu koncesionara s ciljem prijenosa i primanja podataka u centralnu bazu podataka računalnog sustava Gpscloud.com i iz centralne baze podataka računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Naručitelj ne smije koristiti SIM karticu koja je integrirana u GPS/GSM terminalu ili drugoj opremi u nekom drugom terminalu za drugu svrhu osim one koja je određena u ugovoru o najmu i u ovim općim uvjetima.

 

Zloporaba SIM kartice

 

17. članak

 

Zloporabom SIM kartice smatra se svaki zahvat s namjerom oštećenja SIM kartice, primanja i slanja podataka ili SMS poruka izvan sustava Gpscloud.com, kao i oštećenje SIM kartice, primanje i slanja podataka ili SMS poruka izvan sustava Gpscloud.com do kojeg je došlo krajnjom nepažnjom naručitelja.

 

Isporučitelj ima pravo isključiti podatkovni promet naručitelju na svim unajmljenim podatkovnim paketima ili na pojedinom unajmljenom podatkovnom paketu pri sumnji u zloporabu SIM kartice. Isključenje podatkovnog prometa naručitelju od strane isporučitelja pri sumnji u zloporabu podatkovnog prometa ne umanjuje naknade koje su ugovorene ugovorom o najmu.

 

Ako potrošnja podatkovnog prometa u mjernoj jedinici Mb (mega bajt) kod pojedinog objekta naručitelja ili na pojedinom objektu naručitelja koji je spojen u računalni sustav Gpscloud.com prelazi prosječnu potrošnju svih podatkovnih paketa koje isporučitelj iznajmljuje svim svojim naručiteljima za više od 300%, smatrat će se da je nastupila zloporaba SIM kartice.

 

Zloporaba SIM kartice naplaćuje se prema važećem cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA i u potpunosti je snosi naručitelj.

 

KORISNIČKI PAKETI

 

18. članak

 

Najam usluga računalnog sustava Gpscloud.com podijeljen je u korisničke pakete. Korisnički paketi definiraju razinu mogućih funkcionalnosti računalnog sustava Gpscloud.com. Korisnički paket ne može se kupiti, već samo unajmiti na ugovoreno vremensko razdoblje za ugovoreni broj objekata.

 

Sve usluge sustava Gpscloud.com koje nisu dio ugovorenih korisničkih paketa posebno se naplaćuju prema važećem cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA.

 

Broj unajmljenih korisničkih paketa jednak je broju objekata koji se uključuju u sustav Gpscloud.com. Jedan (1) unajmljeni korisnički paket vrijedi za jedan (1) objekt koji se uključuje u sustav Gpscloud.com.

 

Uz korisnički paket naručitelj je dužan unajmiti i podatkovni paket kako bi sve funkcionalnosti sustava Gpscloud.com ispravno radile.

 

Plan korisničkih paketa objavljen je na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com/obrasci-i-dokumentacija/.

 

PODATKOVNI PAKETI

 

19. članak

 

Najam podatkovnog prometa podijeljen je u podatkovne pakete. Podatkovni paketi definiraju područja podatkovnog prometa u ovisnosti o pojedinom podatkovnom paketu. Podatkovni paket ne može se kupiti, već samo unajmiti na ugovoreno vremensko razdoblje za ugovoreni broj objekata.

 

Podatkovni paket vrijedi isključivo za prijenos podataka na ugovorenom području podatkovnog prometa.

 

Aktivacija podatkovnog paketa ne naplaćuje se dodatno, tj. u potpunosti je snosi isporučitelj.

 

Promjena podatkovnih paketa je moguća, a naplaćuje se prema važećem cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA i prema odredbama ovih općih uvjeta.

 

Broj unajmljenih podatkovnih paketa jednak je broju objekata koji se uključuju u sustav Gpscloud.com. Jedan (1) unajmljeni podatkovni paket vrijedi za jedan (1) objekt koji je uključen u sustav Gpscloud.com.

 

Plan podatkovnih paketa objavljen je na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com/obrasci-i-dokumentacija/.

 

Tijekom trajanja ugovornog odnosa moguća je promjena paketa podatkovnog prometa. Ako želi promijeniti paket podatkovnog prometa, naručitelj je dužan potpisati obrazac zahtjeva za izmjenu podatkovnog paketa za svaki objekt za koji želi izvršiti promjenu paketa podatkovnog prometa.

 

Obrazac zahtjeva za izmjenu podatkovnog paketa naručitelj može preuzeti na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com/obrasci-za-download/.

 

Potpisani zahtjev za izmjenu podatkovnog paketa dostavlja se potpisan od strane naručitelja na adresu e-pošte isporučitelja koja je navedena na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com.

 

UKLJUČIVANJE U SUSTAV – AKTIVACIJA USLUGE

 

20. članak

 

Uključivanje u računalni sustav Gpscloud.com moguće je samo za naručitelje računalnog sustava Gpscloud.com koji imaju s ALFALOGISTIKOM sklopljen Ugovor o najmu.

 

ALFALOGISTIKA će uključiti naručitelja u sustav, odnosno aktivirati uslugu za sve unajmljene korisničke i podatkovne pakete najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Iz opravdanih razloga ovaj rok moguće je produljiti za idućih 30 dana, uz pisanu suglasnost obiju ugovornih strana.

 

Uključivanjem u sustav ALFALOGISTIKA naručitelju omogućuje pristup u računalni sustav Gpscloud.com pomoću dodijeljenih korisničkih podataka.

 

Korisnički podaci (korisničko ime i lozinka) bit će dostavljeni naručitelju na adresu e-pošte koju je naručitelj naveo u ugovoru o najmu.

 

Isporučitelj ne odgovara za točnost naručiteljeve adrese e-pošte, kao niti za pogreške i sigurnosne postavke naručiteljeve adrese e-pošte.

 

Naručitelj pomoću dodijeljenog korisničkog imena i lozinke preko web aplikacije Gpscloud.com pristupa uslugama računalnog sustava Gpscloud.com.

 

Korisničke podatke mogu koristiti naručitelj i njegove ovlaštene osobe.

 

Objekti naručitelja za koje je ugovoreno uključivanje i korištenje sustava Gpscloud.com uključuju se u računalni sustav Gpscloud.com.

 

Broj objekata koje naručitelj može uključiti u sustav Gpscloud.com određen je brojem unajmljenih korisničkih paketa i paketa podatkovnog prometa, pritom (1) jedan korisnički ili podatkovni paket sustava Gpscloud.com odgovara uključivanju (1) jednog objekta u sustav Gpscloud.com.

 

21. članak

 

Uključivanje naručitelja u sustav Gpscloud.com, odnosno aktivaciju usluge za sve ili pojedine unajmljene korisničke i podatkovne pakete potvrđuje naručitelj potpisivanjem radnog naloga.

 

ISKLJUČIVANJE IZ SUSTAVA

 

22. članak

 

Isključivanje naručitelja iz računalnog sustava Gpscloud.com može nastupiti kao posljedica:

 

– prestanka ugovora o najmu,

 

– više sile,

 

– u drugim slučajevima kada je isporučitelj prema odredbama ovih Općih uvjeta ovlašten isključiti objekte naručitelja iz sustava i onemogućiti mu pristup u sustav.

 

23. članak

 

Nakon isključivanja naručitelja iz računalnog sustava Gpscloud.com, naručitelj više neće moći pristupiti uslugama računalnog sustava Gpscloud.com putem korisničkih podataka, te će mu prijava u sustav biti onemogućena.

 

ALFALOGISTIKA može u slučaju da naručitelj postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta, ugovora o najmu ili važećih zakonskih propisa isključiti naručitelja iz sustava.

 

Troškove isključenja iz sustava i eventualnog ponovnog uključenja u sustav snosi naručitelj. Troškovi isključenja i ponovnog uključenja obračunavaju se po važećem cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA koji je objavljen na mrežnim stranicama www.gps-cloud.com/obrasci-i-dokumentacija/.

 

ZAŠTITA OD ZLOPORABA

 

24. članak

 

ALFALOGISTIKA nakon sklapanja ugovora o najmu upoznaje naručitelja s uvjetima i pravilima korištenja računalnog sustava Gpscloud.com te mu daje upute za korištenje računalnog sustava Gpscloud.com te upute za korištenje kupljene ili unajmljene opreme.

 

Naručitelj je dužan za vrijeme trajanja ugovora o najmu poštivati Opće uvjete korištenja sustava te koristiti sustav Gpscloud.com i opremu u skladu s njima.

 

Naručitelj je dužan brinuti o sigurnosti svojih korisničkih podataka te promijeniti korisničko ime i lozinku čim posumnja na njihovu neovlaštenu uporabu. Naručitelj je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem korisničkih podataka, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim podacima. ALFALOGISTIKA ne odgovara za slučajeve zloporabe lozinke.

 

U slučaju nedostatka, oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice te sumnje na neovlaštenu uporabu korisničkog imena i lozinke naručitelj mora odmah obavijestiti davatelja usluge sustava Gpscloud.com, usmeno i pisano. Ako je obavijest usmena, naručitelj je dužan evidentirati datum, vrijeme obavijesti i ime osobe koja je uputila obavijest. Usmenu obavijest naručitelj je dužan sa svim podacima odmah ili najkasnije u roku 24 sata pismeno potvrditi, inače će se smatrati da usmene obavijesti nije bilo. U slučaju prijave otuđenja korisničkog imena i lozinke ili njegove neovlaštene uporabe, tvrtka ALFALOGISTIKA onemogućit će pristup uslugama, najkasnije 24 sata po primljenoj obavijesti naručitelja.

 

POVJERLJIVOST I ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

25. članak

 

Sva prava intelektualnog vlasništva za obavljanje usluge Gpscloud.com i na opremi su u vlasništvu isporučitelja. Naručitelj ugovornim odnosom ne stječe nikakva prava na ova prava intelektualnog vlasništva, osim prava korištenja koja su izričito navedena u ovim Općim uvjetima.

 

Naručitelj ne smije prodati opremu ili je na drugi način proslijediti trećim osobama, niti im omogućiti njezino korištenje i to bez obzira na to je li naručitelj opremu kupio ili samo unajmio niti nakon prestanka ugovornog odnosa, osim ako je za to prethodno dobio izričitu pisanu suglasnost isporučitelja.

 

Obje ugovorne strane obvezuju se da će sve poslovne i tehničke informacije, koje su im dostupne zbog provedbe ovog ugovora, čuvati kao poslovnu tajnu najmanje tri (3) godine po isteku ugovora. Tako će postupati i ako bi došlo do raskida ugovora.

 

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI KOJI SU NUŽNI ZA RAD SUSTAVA GPSCLOUD.COM

 

26. članak

 

Naručitelj treba ispuniti minimalne tehničke zahtjeve kako bi mu se omogućio nesmetan pristup sustavu Gpscloud.com.

 

OPERATIVNI SUSTAV

 

MS Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android

 

INTERNETSKI PREGLEDNIK

 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Torch, Maxthon, SeaMonkey.

 

Za ispravan rad web aplikacije Gpscloud.com potrebno je da internetski preglednik bude ažuriran na najnoviju verziju.

 

INTERNETSKA VEZA

 

Minimalna brzina download 2 Mb/s.

 

Minimalna brzina upload 0,5 MB/s.

 

Za nesmetan rad web aplikacije potrebna je stalna i stabilna internetska veza. Bez internetske veze ili ako je internetska veza ispod specificiranih parametara web aplikacija Gpscloud.com neće raditi, tj. neće se moći povezati na centralnu bazu podataka računalnog sustava Gpscloud.com.

 

MINIMALNI HARDVERSKI ZAHTJEVI LOKALNIH RAČUNALA NARUČITELJA

 

Brzina procesora: minimalno 1.5 Ghz.

 

Radna memorija: minimalno 4 GB RAM-a.

 

Tvrdi disk: minimalni slobodni kapacitet 5 GB.

 

Osigurana stalna internetska veza.

 

Osigurana zaštita od računalnih virusa.

 

27. članak

 

Ako naručitelj nije kupio opremu od isporučitelja ili ju unajmio, već opremu od ranije (prije sklapanja ugovora s isporučiteljem) ima u vlasništvu, isporučitelj potpisom ugovora o najmu sustava Gpscloud.com prihvaća kompatibilnost opreme s računalnim sustavom Gpscloud.com.

 

KAKVOĆA USLUGE

 

28. članak

 

Razina mogućih funkcionalnosti i kvaliteta usluge sustava Gpscloud.com, koje su navedene u pojedinom korisničkom paketu, ne trebaju odgovarati razini stvarnih funkcionalnosti. Razina stvarnih funkcionalnosti ovisi o opremi koju je naručitelj unajmio ili kupio od isporučitelja, ili ju ima u vlasništvu od ranije, a spojena je u sustav Gpscloud.com.

 

Isporučitelj osigurava naručitelju kupnju ili najam visokokvalitetne opreme s certifikatima (EC 2004/108/EC, 99/05/EC, 70/156/ETY, EC2001/116/EY, 72/245/ETY, 2004/104/EY, 2005/49/EY, 2005/49/EY, 2006/28/EY,DECLARATION OF RoHS CONFORMITY, itd).

 

Isporučitelj zadržava pravo da zbog obavljanja hitnih servisnih radova na centralnoj bazi podataka povremeno isključi usluge računalnog sustava Gpscloud.com. Isporučitelj će se, prilikom ovih isključivanja, zalagati da ona traju najkraći mogući vremenski rok. O takvim isključivanjima će isporučitelj prethodno obavijestiti naručitelja na internetskoj stranici www.gps-cloud.com.

 

Mjesečna najamnina se zbog nemogućnosti korištenja usluga Gpscloud.com zbog radova iz prethodnih stavaka ovog članka ne smanjuje.

 

PODNOŠENJE PRIGOVORA NARUČITELJA

 

29. članak

 

Naručitelj može podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga sustava Gpscloud.com, na kakvoću pružene usluge, na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu te prigovor zbog povrede odredaba Ugovora o najmu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

 

Prigovor se podnosi pisanim putem na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com, ili poštom preporučenom pošiljkom.

 

Prigovor mora biti podnesen u roku 8 (osam) dana od saznanja za radnju ili propust ALFALOGISTIKE zbog koje se prigovor podnosi.

 

Prigovor na iznos računa podnosi se u roku 8 (osam) dana od dana dospijeća računa, na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com ili poštom preporučenom pošiljkom.

 

Isporučitelj se obvezuje na prigovor opisno odgovoriti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka naručiteljeva prigovora.

 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

30. članak

 

ALFALOGISTIKA ne odgovara za poremećaje u sustavu i moguće štete koje bi nastale kod naručitelja kao posljedica:

 

1) pogreške, smetnje ili kvara u radu mobilne mreže koncesionara,

 

2) pogreške, smetnje ili kvara internetske veze između ponuđača usluge i naručitelja,

 

3) pogreške, smetnje ili kvara GPS sustava, kao i u slučaju da GPS signal nije zadovoljavajuće kvalitete, zbog razloga na koje isporučitelj ne može utjecati,

 

4) činjenice da naručitelj ne poštuje opće uvjete koncesionara mobilne mreže,

 

5) pogreške na kartama;

 

6) gubitka ili otuđenja korisničkog imena i lozinke (korisničkih podataka),

 

7) oštećenja ili otuđenja GPS/GSM terminala i opreme,

 

8) kvara na opremi koji je posljedica nepravilnog rukovanja naručitelja ili treće osobe,

 

9) nepoštivanja odredbi ugovora o najmu, ovih Općih uvjeta, preporuka ili izričitih uputa isporučitelja,

 

10) nepridržavanja uputa za uporabu ugrađene (kupljene ili unajmljene) opreme,

 

11) nefunkcioniranja sustava u inozemnim mobilnim mrežama,

 

12) kvara na električnim ili mehaničkim sustavima objekta naručitelja koji bi mogli uzrokovati privremen ili trajan kvar na opremi,

 

13) kvara električne mreže.

 

31. članak

 

Isporučitelj ne odgovara za gubitak podataka iz GPS/GSM terminala ili druge ugrađene opreme kada do gubitka podataka dođe zbog:

 

– isključenja GPS/GSM terminala ili opreme iz električne instalacije vozila ili

 

– mehaničkog oštećenja jedinice (npr. u slučaju prometne nesreće).

 

Isporučitelj ne odgovara za nastalu štetu na opremi niti za bilo koju štetu nastalu naručitelju ili trećoj osobi ako je štetu prouzročio sam naručitelj ili treća osoba neopreznim i nestručnim postupanjem, nestručnom ili nepravilnom ugradnjom, neodgovarajućim održavanjem. Isporučitelj ne odgovara za štetu nastalu na osnovi mehaničkih, kemijskih, elektrokemijskih i/ili električnih učinaka.

 

32. članak

 

Troškove uklanjanja pogrešaka i popravljanja štete koje je prouzročio naručitelj ili treća osoba snosi naručitelj.

 

33. članak

 

Isporučitelj ne odgovara za štetu koja može nastati zbog objavljivanja ili neautoriziranog korištenja podataka u slučaju: provale u računalni sustav, gubitka ili razotkrivanja korisničke lozinke, nesavjesnog čuvanja korisničke lozinke.

 

34. članak

 

Isporučitelj ne odgovara i ne jamči za štetu i greške koje bi potjecale iz programske opreme sustava Gpscloud.com ili iz grešaka u radu mobilne mreže. Ni u kom slučaju isporučitelj nije odgovoran ni za kakvu štetu, uključujući i ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija ili druge materijalne ili nematerijalne štete, koja proistječu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja usluga Gpscloud.com.

 

35. članak

 

U drugim slučajevima odgovornosti za štetu, a koji nisu obuhvaćeni odredbama 30.- 34. članka, isporučitelj po osnovi krivnje odgovara samo za običnu štetu (smanjenje imovine). Isporučiteljeva odgovornost za štetu ograničena je do visine prosječnog mjesečnog iznosa najamnine koju je oštećeni naručitelj plaćao tijekom posljednjihšest mjeseci prije štetnog događaja, odnosno do visine prosječne mjesečne najamnine izračunate za razdoblje od uključivanja naručitelja u sustav pa do nastanka štetnog događaja u slučajevima kada ugovorni odnos traje kraće od šest mjeseci.

 

Prilikom otkrivanja grešaka i nepravilnosti, odnosno nastanka štete, naručitelj mora poduzeti sve što je u njegovim razumnim mogućnostima kako bi umanjio štetu i/ili štetne posljedice.

 

JAMSTVO NA OPREMU

 

36. članak

 

Jamstvo vrijedi na kupljenu i unajmljenu opremu.

 

Vrijeme trajanja jamstva za kupljenu opremu navodi se na računu koji je izdan pri kupnji opreme. Jamstvo za kupljenu opremu ne vrijedi bez predočenja računa.

 

Vrijeme trajanja jamstva na unajmljenu opremu navedeno je u ugovoru o najmu.

 

Jamstvo vrijedi za kvarove na opremi nastale zbog eventualne greške u materijalu, izradi ili dizajnu uređaja. Proizvođač jamči da će uređaj kvalitetno funkcionirati uz pravilnu uporabu i održavanje prema uputama proizvođača. ALFALOGISTIKA jamči da će za vrijeme trajanja jamstva u roku od 30 (trideset) dana od datuma zaprimanja uređaja na servis besplatno popraviti nepravilnosti u materijalima, dizajnu i izradi ili zamijeniti opremu novom u skladu s ovim Općim uvjetima. ALFALOGISTIKA se obvezuje osigurati rezervne dijelove i servis tijekom 5 (pet) godina od datuma kupnje ili ako je oprema unajmljena tada za vrijeme vremenskog trajanja ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i opreme.

 

37. članak

 

Jamstvo ne važi u slučajevima:

 

– prenaponskih pojava (grom, indukcije i sl.) i drugih vremensko-atmosferskih smetnji ili u slučaju više sile,

 

– oštećenja opreme do kojih je došlo zbog mehaničkih oštećenja ili zbog postupanja s opremom na način koji je u suprotnosti s uputama,

 

– oštećenja ili navodna oštećenja prouzročena korištenjem ili spajanjem s bilo kojom drugom opremom, softverom i/ili uslugom koju nije izradio proizvođač niti isporučio isporučitelj,

 

– oštećenja uzrokovana virusima, pristupom uslugama nepouzdanih trećih strana ili neautoriziranim pristupom računalnim sustavima i mrežama,

 

– oštećenja uzrokovana kratkim spajanjem baterije, oštećenjem zaštitnih naljepnica na kućištu baterije, lomom baterijskih ćelija, nepravilnim rukovanjem ili korištenjem baterije u nespecificiranoj opremi,

 

– ako ALFALOGISTIKA ili ovlašteni servis utvrdi da je došlo do bilo kakvog zahvata na opremi u smislu otvaranja, mijenjanja ili popravljanja opreme od strane bilo koga osim ALFALOGISTIKE ili njegovih ovlaštenih servisa,

 

– ako je oprema bila popravljana uz korištenje neautoriziranih dijelova ili ako je serijski broj opreme, datumski kod GPS/GSM terminala ili IMEI broj uklonjen, obrisan, izlizan, promijenjen ili je nečitljiv, što će biti utvrđeno prema diskreciji ALFALOGISTIKE,

 

– ako je GPS/GSM terminal bio izložen vlazi, ekstremnim termalnim uvjetima okoliša ili brzim promjenama tih uvjeta, koroziji, oksidaciji, prosipanju hrane ili prolijevanju tekućine ili utjecaju kemikalija.

 

Jamstvo na opremu ne odnosi se na potrošni materijal (baterije, vanjske antene, 12 V automobilski utikači, osigurači itd.). i ne pokriva normalno trošenje opreme uslijed redovne uporabe.

 

PRIJAVA KVARA NA OPREMI

 

38. članak

 

Naručitelj može prijaviti kvar na opremi putem obrasca za prijavu kvara koji se može preuzeti na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com/obrasci-za-download/. Popunjeni obrazac je zajedno s opremom potrebno dostaviti na sljedeću adresu isporučitelja: Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac.

 

Kvar na opremi potrebno je prijaviti, odnosno podnijeti zahtjev za popravak opreme u jamstvenom roku unutar razumnog vremena od kada je oštećenje ili kvar primijećen.

 

Radi ostvarenja uvjeta jamstva, prilikom podnošenja zahtjeva za popravak opreme unutar jamstvenog roka potrebno je priložiti:

 

– opremu i

 

– račun za kupljenu opremu ili ugovor o najmu u slučaju ako je oprema unajmljena.

 

Za detaljnije informacije kako podnijeti zahtjev za popravak opreme u jamstvenome roku te za informacije o ovlaštenim servisima naručitelj se može obratiti isporučitelju na adresu e-pošte koja je navedena na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com.

 

Proizvođač i ALFALOGISTIKA isključuju odgovornost za sve izravne ili neizravne štete nastale gubitkom, oštećenjem, distribucijom, neželjenom promjenom sadržaja ili podataka za vrijeme popravka ili zamjene opreme.

 

Ako oprema nije pokrivena uvjetima jamstva, proizvođač i ALFALOGISTIKA zadržavaju pravo naplate troškova rukovanja.

 

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE

 

39. članak

 

Isporučitelj u okviru ugovora osigurava naručitelju odgovarajuće održavanje i servisiranje programske opreme sustava Gpscloud.com, kao i opreme ugrađene u objekte naručitelja ako je ista ugrađena temeljem ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i opreme, a koju isporučitelj iznajmljuje naručitelju.

 

Isporučitelj osigurava ovlaštene servise za opremu. Samo ovlašteni servis može obavljati servisne zahvate na opremi.

 

Greške u radu računalnog sustava Gpscloud.com koje ne proizlaze iz razloga nedostatka, oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice te neovlaštene uporabe korisničkog imena i lozinke, isporučitelj će otkloniti u najkraćem mogućem vremenskom roku.

 

Vrijeme odziva za održavanje softvera je 4 (četiri) sata od obavijesti o pogrešci. Rok za uklanjanje pogreške je najviše 2 (dva) radna dana. Pritom se uzima u obzir radno vrijeme isporučitelja koje je navedeno na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com/kontakt/.

 

Rok za uklanjanje pogreške naveden u prethodnom stavku ovoga članka može se produžiti uz suglasnost s naručiteljem. Dogovoreni rok uklanjanja pogreške obje strane dužne su potvrditi u pisanom obliku.

 

40. članak

 

O nemogućnosti korištenja sustava Gpscloud.com i o drugim mogućim pogreškama u radu sustava Gpscloud.com naručitelj će obavijestiti isporučitelja na kontakte navedene na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com.

 

41. članak

 

U slučaju da naručitelj ne obavijesti o nemogućnosti korištenja sustava i o drugim mogućim pogreškama u radu sustava na način naveden u prethodnom članku ili da naručitelj u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice te sumnje na neovlaštenu uporabu korisničkog imena i lozinke ne postupi sukladno članku 24. ili naručitelj ne omogući isporučitelju pristup objektima radi uklanjanja pogreške, naručitelj nema pravo zbog kvara sustava podnositi prigovor na iznos računa.

 

CIJENE I PLAĆANJA

 

42. članak

 

Usluge sustava Gpscloud.com plaćaju se i obračunavaju u skladu s važećim Cjenikom objavljenim na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com/obrasci-i-dokumentacija/ te sukladno ugovoru o najmu.

 

Cijene unajmljivanja isporučiteljeve opreme i mjesečna najamnina isporučiteljevih usluga definirane su u cjeniku koji je sastavni dio ugovora o najmu između isporučitelja i naručitelja.

 

U slučaju da je s naručiteljem sklopljen ugovor o najmu sustava Gpscloud.com i opreme, cijena najma u korisničkom paketu sadrži objedinjenu cijenu najma opreme i najma podatkovnog paketa/prometa.

 

Isporučitelj će izdati račun za usluge prema ugovoru svakog prvog dana u mjesecu za tekući mjesec. Rok plaćanja je 10 (deset) dana od datuma izdavanja računa.

 

Kupovnu cijenu za plaćanje opreme u slučaju da je naručitelj kupuje, naručitelj je dužan platiti u roku od deset (10) dana, računajući od dana izdavanja računa za opremu, a prije montaže opreme u objekt, osim ako se s isporučiteljem ne dogovori drukčije, što će navesti u ugovoru o najmu ili na izdanom računu za kupnju opreme.

 

43. članak

 

Usluge koje su predmet ugovora o najmu isporučitelj naplaćuje za sve objekte koji su uključeni u sustav Gpscloud.com.

 

Usluge isporučitelj naplaćuje mjesečno, osim ako je ugovorom o najmu ili nakon njegova sklapanja u pisanom obliku dogovoren drugačiji interval plaćanja.

 

Mjesečna najamnina predstavlja fiksni mjesečni paušal.

 

Naručitelj plaća najamninu za tekući mjesec sukladno izdanom računu, do 10. u mjesecu za tekući mjesec, na žiro-račun isporučitelja naznačen u izdanom računu.
Naručitelj je u obvezi plaćanja najamnine počevši od dana koji je u ugovoru o najmu naveden kao dan stupanja ugovora na snagu, bez obzira na to je li usluga u odnosu na pojedine korisničke i podatkovne pakete aktivirana prije ili nakon tog dana, odnosno u naknadno produljenom roku sukladno članku 20. ovih Općih uvjeta.

 

Isporučitelj zadržava pravo izmjene cijena usluga. Isporučitelj cijene može povisiti najviše za iznos službeno priznate stope inflacije u RH za prethodnu godinu. Isporučitelj će o izmjenama cijena pravodobno obavijestiti naručitelja, barem mjesec dana prije početka važenja novih cijena na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com. ili slanjem obavijesti na adresu e-pošte naručitelja.

 

44. članak

 

Mjesečna najamnina za korisničke pakete obračunava se na sljedeći način:

 

– najamnina se obračunava za tekući mjesec,

 

– najamnina za prvi i posljednji mjesec pružene usluge zaračunat će se razmjerno broju dana za svaki dan do isteka mjeseca u kojem je aktivirana usluga, odnosno u kojem je prestao ugovor o najmu u odnosu na konkretan korisnički paket, osim ako u specifikaciji za predmetnu uslugu nije navedeno drukčije

 

Mjesečna najamnina za podatkovne pakete obračunava se na sljedeći način:

 

– najamnina se obračunava za tekući mjesec,

 

– najamnina za prvi mjesec u kojem je izvršena aktivacija SIM kartica, odnosno za posljednji mjesec ugovornog odnosa u kojem je deaktivirana SIM kartica obračunava se za cijeli mjesec u kojem se obavlja aktivacija, odnosno deaktivacija SIM kartice.

 

Mjesečna najamnina kod promjene podatkovnog paketa obračunava se za puni tekući mjesec prema cijeni novog (izmijenjenog) podatkovnog paketa bez obzira na to kada se tijekom mjeseca promjena dogodila.

 

Naručitelj je dužan podmiriti i sve troškove (najamninu) koji su nastali zbog korištenja računalnog sustava Gpscloud.com od strane treće osobe.

 

MONTAŽA, PREMONTAŽA I DEMONTAŽA

 

45. članak

 

Montažu, premontažu i demontažu opreme može izvoditi samo isporučitelj i ovlašteni servisi isporučitelja. Samougradnja nije dopuštena, osim ako je u ugovoru u najmu navedeno da se dopušta samougradnja opreme.

 

Montaža, premontaža i demontaža obračunavaju se u skladu s cjenikom isporučitelja koji važi na dan montaže, premontaže ili demontaže. Isporučitelj zadržava pravo da bilo kada izmijeni cjenik montaže, premontaže i demontaže. Isporučitelj se obvezuje da će izmjene objaviti na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com.

 

Montaža, demontaža i premontaža mogu biti uključeni u cijenu mjesečnog najma (pretplate), ovisno o odredbama ugovora o najmu. Naručitelj ni u jednom slučaju ne smije sam ili preko treće osobe, koja nije isporučitelj ili ovlašteni servis isporučitelja, montirati, premontirati ili demontirati opremu i odgovara za svu štetu koju bi isporučitelj ili treća osoba pretrpjeli zbog kršenja ove zabrane.

 

Naručitelj je, u slučaju kršenja zabrane iz prethodnog stavka, dužan da opremu koju ima unajmljenu od isporučitelja, otkupi po punoj cijeni, tj. za vrijednost nove opreme u skladu s važećim cjenikom isporučitelja na dan kada isporučitelj od naručitelja zahtijeva kupnju.

 

46. članak

 

Iznimno, uz suglasnost isporučitelja, moguće je montiranje, premontiranje ili demontiranje opreme od strane naručitelja ili trećih osoba. Suglasnost isporučitelja mora biti naznačena u ugovoru o najmu ili naknadno izdana u pisanom obliku te služi kao dopuštenje da naručitelj ili treća osoba montira, premontira ili demontira opremu.

 

U slučaju da naručitelj ima isporučiteljevu opremu u najmu i ne plaća najamninu ili dođe do prestanka ugovora o najmu računalnog sustava Gpscloud.com, naručitelj je dužan isporučitelju neodgodivo omogućiti demontažu unajmljene opreme i snositi sve troškove sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.

 

47. članak

 

Trošak demontaže obračunava se u skladu s važećim cjenikom na dan demontaže.

 

48. članak

 

Zahvati na opremi mogu se obaviti na servisnim lokacijama. Popis servisnih lokacija dostupan je na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com.

 

Ako se zahvati na opremi obavljaju izvan servisnih lokacija, obračunava se naknada za terenski rad i putni troškovi osim ako se isporučitelj i naručitelj ne dogovore drukčije.

 

Dogovor iz prethodnog stavka isporučitelj i naručitelj naznačit će u ugovoru o najmu ili će isporučitelj dati izjavu naručitelju za svaki pojedini slučaj zahvata na opremi koji ispunjava uvjete za naplatu terenskog rada i putnih troškova.

 

Cijene naknade za terenski rad i putnih troškova nalaze se u važećem cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA koji je objavljen na mrežnoj stranici www.gps-cloud.com/obrasci-i-dokumentacija/.

 

PROBNE INSTALACIJE OPREME (ugovor o probnom korištenju usluge)

 

49. članak

 

Naručitelj i isporučitelj mogu, iz razloga utvrđivanja pogodnosti usluga sustava Gpscloud.com, sklopiti ugovor za probno korištenje usluge temeljem kojeg će isporučitelj u ugovorene objekte naručitelja (probni objekti) na određeno vrijeme namontirati opremu i omogućiti naručitelju probno korištenje usluga računalnog sustava Gpscloud.com. Trajanje probnog roka navode naručitelj i isporučitelj u ugovoru za probno korištenje usluge. Naručitelj je dužan da najkasnije 8 (osam) dana prije isteka probnog roka obavijestiti isporučitelja o sljedećem:

 

– da će sklopiti ugovor o najmu, pri čemu navodi korisnički i podatkovni paket koji želi unajmiti, i/ili će opremu kupiti ili unajmiti, ili

 

– da neće sklopiti ugovor o najmu, pri čemu je dužan navesti datum (koji mora biti unutar probnog razdoblja) kada isporučitelj može demontirati opremu iz njegovih probnih objekata.

 

Ako naručitelj 8 (osam) dana prije isteka probnog razdoblja na postupi po naprijed navedenom (ne dostavi potrebne obavijesti isporučitelju), smatra se da je naručitelj s isporučiteljem sklopio ugovor o najmu sustava Gpscloud.com i opreme na određeno vrijeme u vremenskom trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci za ugrađenu opremu s odabranim korisničkim i podatkovnim paketom i s početkom trajanja ugovornog odnosa od prvog sljedećeg dana nakon dana isteka probnog razdoblja i u skladu s cjenikom važećim na prvi sljedeći dan nakon dana isteka probnog razdoblja.

 

OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 

50. članak

 

Isporučitelj se obvezuje da će:

 

– opremu koju iznajmljuje naručitelju, odnosno opremu koju je naručitelj kupio od isporučitelja, ugraditi u objekte naručitelja, instalirati programsku opremu sustava Gpscloud.com na lokaciji naručitelja te uključiti naručitelja u sustav Gpscloud.com najkasnije do dana koji je u ugovoru o najmu naveden kao krajnji rok za uključenje u sustav,

 

– u slučajevima sklopljenog ugovora o najmu sustava Gpscloud.com osigurati osnovnu edukaciju naručitelju u trajanju od 1 (jednog) sata, a naprednu edukaciju samo ako je ugovoreno odredbama ugovora o najmu sustava Gpscloud.com,

 

– u slučajevima sklopljenog ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i opreme, isporučitelj će osigurati:

 

o osnovnu edukaciju naručitelju najkasnije u vremenskom roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu. Vremensko trajanje osnovne edukacije (broj sati edukacije) i broj osoba naručitelja za koje će se obaviti edukacija navedeni su u ugovoru o najmu sustava Gpscloud.com i opreme,

 

o naprednu edukaciju, ako je ugovorena odredbama ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i opreme, vrijeme trajanja (broj sati) edukacije, naplaćuje li se edukacija ili ne te broj osoba naručitelja za koje će se održati napredna edukacija navedeni su u ugovoru o najmu sustava Gpscloud.com i opreme,

 

– servisirati i održavati programsku opremu sustava Gpscloud.com za vrijeme trajanja ugovora o najmu,

 

– servisirati i održavati unajmljenu opremu koja je ugrađena u objekte naručitelja u svom trošku za vrijeme trajanja ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i opreme,

 

– omogućiti korisničku podršku naručitelju,

 

– omogućiti tehničku podršku naručitelju s kojim ima zaključen ugovor o najmu sustava Gpscloud.com i opreme,

 

– kvalitetno obavljati ugovorne obveze, na vrijeme i po pravilima struke,

 

– imenovati telefonski i kontakt e-pošte preko kojih će se stručno i pravodobno izvršavati nalozi te rješavati naručiteljevi prigovori na mrežnoj adresi www.gps-cloud.com.,

 

– poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu naručiteljevih poslovnih podataka,

 

– osobne podatke koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka,

 

– tehničke i poslovne informacije, podatke i dokumentaciju iz ugovornog odnosa i djelatnosti naručitelja čuvati kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka ugovornog odnosa.

 

51. članak

 

Naručitelj se obvezuje da će:

 

– na traženje isporučitelja omogućiti pristup objektima radi ugradnje opreme,

 

– sustav Gpscloud.com upotrebljavati kao dobar gospodarstvenik,

 

– sustav Gpscloud.com upotrebljavati u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,

 

– tehničke i poslovne informacije, podatke i dokumentaciju iz ugovornog odnosa između naručitelja i isporučitelja čuvati kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka ugovornog odnosa,

 

– omogućiti pristup podacima i lokacijama koji su potrebni u fazi uspostave, uporabe ili servisiranja sustava Gpscloud.com svim ovlaštenim osobama isporučitelja,

 

– u roku podmiriti sve obveze prema ugovoru.

 

VIŠA SILA

 

52. članak

 

Višom silom smatra se nastupanje okolnosti koje onemogućavaju ispunjavanje ugovornih obveza jedne ili druge ugovorne strane, a koje su nastale poslije sklapanja ugovornog odnosa, a ugovorne strane ih prilikom sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili izbjeći niti se te okolnosti mogu prevladati usprkos razumnim naporima pogođene ugovorne strane.

 

U slučaju više sile, ugovorna strana kod koje je ista nastala, dužna je pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu o nastupanju ili prestanku više sile, kao i poduzeti sve razumne mjere za uklanjanje ili umanjenje posljedica više sile.

 

U slučaju nastanka štete zbog više sile, svaka ugovorna strana je dužna snositi svoju štetu, odnosno troškove koji su nastali zbog više sile.

 

PRIJENOS UGOVORA

 

53. članak

 

Ugovor se može prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu ako novi naručitelj (slijednik) nastavi koristiti usluge sustava Gpscloud.com koji je već ugrađen kod naručitelja (prednika).

 

ALFALOGISTIKA će na zahtjev naručitelja (prednika) izvršiti prijenos ugovora na drugu osobu, odnosno novog naručitelja (slijednika) zasnivanjem ugovora o najmu s novim naručiteljem (slijednikom) u skladu s ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da je prednik uredno podmirio sve svoje obveze dospjele do dana podnošenja zahtjeva za prijenos. Prednik je dužan podmiriti račun za korištenje usluga u mjesecu u kojem je izvršen prijenos ugovora do dana izvršenja prijenosa, a novi naručitelj (slijednik) obvezan je podmiriti račun za korištenje usluga nakon izvršenog prijenosa.

 

54. članak

 

U slučaju smrti naručitelja fizičke osobe ili prestanka postojanja pravne osobe, nasljednik ili pravni slijednik može podnijeti zahtjev za prijenos ugovora.

 

Ugovor zajedno sa svim pravima i obvezama prelazi na novog naručitelja (slijednika) tek kad ALFALOGISTIKA prihvati zahtjev za prijenos ugovora sukladno odredbama članka 9. i 10. ovih Općih uvjeta.

 

55. članak

 

Novi naručitelj (slijednik) suglasan je da će zajedno s ranijim naručiteljem (prednikom) solidarno odgovarati za sve obveze prema ALFALOGISTICI koje se odnose na korištenje usluga ALFALOGISTIKE od strane prijašnjeg naručitelja (prednika), a dospjele su nakon izvršenog prijenosa ugovora, i to temeljem izričite suglasnosti o solidarnoj odgovornosti za dug prijašnjeg naručitelja (prednika) navedene u zahtjevu za prijenos ugovora.

 

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA

 

56. članak

 

Ugovor zaključen na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati uz otkazni rok od 3 (tri) mjeseca.

 

Otkazni rok od tri mjeseca počinje teći prvog dana idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je otkaz zaprimila ugovorna strana kojoj se ugovor otkazuje.

 

Ugovor prestaje istekom posljednjeg dana otkaznog roka.

 

Otkaz se daje u pisanom obliku i šalje poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

 

57. članak

 

Ugovor zaključen na određeno vrijeme po isteku ugovorenog razdoblja automatski se produljuje za jednako vremensko razdoblje navedeno u ugovoru o najmu.

 

Naručitelj može najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka ugovornog razdoblja pisanim putem obavijestiti isporučitelja da ne želi produljenje ugovora na novo razdoblje, u kojem slučaju ugovor prestaje istekom razdoblja na koje je prvotno sklopljen.

 

58. članak

 

Odredbe prethodnog članka o automatskom produljenju ugovora ne primjenjuju se ako je naručitelj fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost ili ako je u ugovoru o najmu navedeno da se ugovor ne produžuje automatski te u tom slučaju ugovor prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.

 

59. članak

 

Ugovor na određeno vrijeme koji je kao naručitelj zaključila fizička osoba i ugovor na određeno vrijeme u kojem je navedeno da se ne produljuje automatski, naručitelj može raskinuti prije isteka ugovornog razdoblja.

 

Ugovor na određeno vrijeme koji se produljuje automatski (na koji se dakle ne primjenjuje članak 58.) naručitelj može raskinuti najkasnije do početka razdoblja od tri mjeseca prije isteka ugovornog razdoblja.

 

Obavijest o raskidu dostavlja se isporučitelju u pisanom obliku preporučenom pošiljkom s povratnicom, na adresu sjedišta isporučitelja navedenu u sudskom registru.

 

Ugovor prestaje dostavom obavijesti o raskidu isporučitelju.

 

U svim slučajevima raskida ugovora iz ovog članka, naručitelj je obvezan platiti sve mjesečne naknade prema ugovoru sve do kraja ugovorenog razdoblja.

 

60. članak

 

Bez obzira na to je li ugovor sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme, isporučitelj ima pravo naručitelja isključiti iz uporabe računalnog sustava Gpscloud.com ako i dok ne podmiri troškove učinjenih usluga. Isporučitelj će naručitelja prije toga upozoriti opomenom prema sljedećem rasporedu:

 

– ako naručitelj kasni s plaćanjem dva (2) ili više računa, isporučitelj će naručitelja upozoriti opomenom pred raskid ugovora o najmu sustava Gpscloud.com i onemogućiti naručitelju pristup u sustav Gpscloud.com, te ga u pisanoj opomeni upozoriti na preuzete obveze prema ovim općim uvjetima.

 

Ako naručitelj nakon opomene isporučitelja ne podmiri svoje obveze koje su nastale neplaćanjem dva (2) ili više nepodmirenih računa niti nakon trideset (30) dana od dospijeća zadnjeg izdanog računa, isporučitelj će raskinuti ugovor o najmu te raskid ugovora o najmu u pisanom obliku poštom dostaviti naručitelju.

 

Isporučitelj u svakom slučaju može, neovisno o njegovom podmirivanju obveza po računima, bez odgode isključiti naručitelja iz sustava i raskinuti ugovor kada po svojoj ocjeni utvrdi da naručitelj postupa protivno odredbama ovih općih uvjeta, ugovora o najmu ili važećih zakonskih propisa.

 

61. članak

 

Otkaz, raskid ugovora i sve pisane obavijesti iz ovog poglavlja dostavljaju se poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom, i to na adresu sjedišta isporučitelja navedenu u sudskom registru, odnosno na adresu naručitelja koja je navedena u ugovoru o najmu ili na drugu adresu naručitelja o kojoj je naručitelj u pisanom obliku obavijestio isporučitelja nakon sklapanja ugovora o najmu.

 

Ugovorna strana koja ne preuzme poštansku pošiljku sama snosi rizik propuštanja dostave.

 

Kao dokaz slanja ili ne zaprimanja sve predviđene pisane dokumentacije poštom služi izvadak o preporučenom slanju dokumenata s povratnicom od kurirske službe kojom se dostavlja dokumentacija.

 

62. članak

 

U svim slučajevima prestanka ugovora naručitelj je dužan omogućiti isporučitelju demontažu podatkovnih SIM kartica koje su ugrađene u opremu na ili u objektima, odnosno demontažu unajmljene opreme, i to:

 

– u roku deset (10) dana od prestanka ugovora u slučajevima kada ugovor prestaje prema odredbama članka 56. – 58. ovih Općih uvjeta, odnosno

 

– bez odgode na traženje isporučitelja u slučajevima prestanka ugovora prema odredbama članaka 59. i 60., kao i u drugim slučajevima kada prema odredbama ovih Općih uvjeta isporučitelj ima pravo naručitelju onemogućiti pristup sustavu.

 

63. članak

 

Ako naručitelj koji nema u najmu isporučiteljevu opremu ne omogući demontažu podatkovnih SIM kartica u rokovima iz članka 62., obvezan je platiti isporučitelju podatkovne SIM kartice koje nisu vraćene prema cijenama koje su navedene u važećem cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA.

 

Ako naručitelj ne omogući demontažu unajmljene opreme u rokovima iz članka 62., dužan je prema slobodnoj procjeni naručitelja:

 

– platiti penale u iznosu od 1 euro za svaki dan zakašnjenja i snositi sve troškove demontaže unajmljene opreme i s tim povezane troškove, ili

 

– otkupiti unajmljenu opremu po punoj prodajnoj cijeni nove opreme.

 

Isporučitelj će po vlastitoj procjeni ili inzistirati na demontaži opreme i zahtijevati isplatu penala za svaki dan zakašnjenja ili će izdati naručitelju račun u vrijednosti nove opreme.

 

64. članak

 

Naručitelj se pri dogovoru demontaže SIM kartica i demontaže unajmljene opreme s objekata mora pridržavati sljedećih uvjeta:

 

– dogovorenog vremena demontaže,

 

– naručitelj je dužan osigurati demontažu SIM kartica, odnosno demontažu unajmljene opreme s objekata na jednom mjestu (lokaciji) i o tome pisanim putem obavijestiti isporučitelja,

 

– naručitelj je dužan osigurati za demontažu najveći broj objekata koji se mogu demontirati unutar radnog vremena isporučitelja, vodeći pritom računa da demontaža SIM kartice s objekta traje u prosjeku trideset (30) minuta po objektu, a da demontaža opreme s objekta traje u prosjeku jedan (1) sat po objektu.

 

65. članak

 

Pri demontaži SIM kartica, odnosno demontaži unajmljene opreme, naručitelj je obvezan snositi sljedeće troškove i naknade:

 

1) troškove demontaže SIM kartica ako nema u najmu opremu, odnosno troškove demontaže unajmljene opreme, prema cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA na dan izvršene usluge,

 

2) putni trošak i naknadu za terenski rad servisera ako se demontaža obavlja izvan servisnih lokacija isporučitelja, prema cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA na dan izvršene usluge,

 

3) jednokratnu naknadu za isključenje svake SIM kartice, prema cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA na dan izvršene usluge,

 

4) troškove trajnog isključenja (broj demontiranih vozila pomnožen s jediničnom cijenom trajnog isključenja, prema cjeniku tvrtke ALFALOGISTIKA na dan usluge).

 

Osim troškova iz prethodnog stavka, u slučaju prestanka ugovora na određeno vrijeme prema odredbama članaka 59. i 60., kao i u drugim slučajevima kada prema odredbama ovih Općih uvjeta isporučitelj ima pravo naručitelju onemogućiti pristup sustavu te dođe do prestanka ugovora prije isteka vremena na koje je ugovor sklopljen, naručitelj je obvezan u roku 8 dana od raskida ugovora platiti sve obveze koje bi za naručitelja nastale temeljem ugovora kada prijevremenog raskida ne bi bilo.

 

Naručitelj plaća naknade i troškove navedene u ovom članku za sve unajmljene korisničke i podatkovne pakete ako se otkazuje cijeli ugovor o najmu ili za određeni broj korisničkih i podatkovnih paketa koje želi otkazati.

 

U slučaju prestanka ugovora prema odredbama članaka 56. – 58., naručitelj nije dužan snositi troškove navedene pod točkama 1), 3) i 4) ovog članka, pod uvjetom da je omogućio isporučitelju demontažu SIM kartica, odnosno unajmljene opreme u roku 10 dana od prestanka ugovora.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

 

66. članak

 

Ugovorne stranke rješavaju sve moguće sporove sporazumno. U slučaju da stranke ne bi uspjele riješiti spor sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

67. članak

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan njihove objave na internetskoj stranici www.gps-cloud.com.

 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na naručitelje usluga s kojima je ugovor o najmu sklopljen nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

 

ALFALOGISTIKA zadržava pravo izmjene Općih uvjeta, u kojem slučaju će ALFALOGISTIKA izvijestiti naručitelje pisanim ili elektroničkim putem o namjeravanim izmjenama i njihovom pravu na raskid ugovora, i to najkasnije s objavom tih izmjena na mrežnoj stranici.

 

U slučaju izmjena ovih Općih uvjeta, iste će se početi primjenjivati na postojeće naručitelje protekom 30 dana od dana njihove objave. Ako su izmjene isključivo u korist naručitelja, primijenit će se na postojeće naručitelje danom objave.

 

Ako su izmjene Općih uvjeta za naručitelja nepovoljnije od ranije ugovorenih uvjeta, naručitelj ima pravo u roku 30 dana od dana objave tih izmjena raskinuti ugovor bez naknade.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.09. 2017. godine.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije